Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Yilmaz Heftrucks

Yilmaz Heftrucks (hierna: Yilmaz Heftrucks) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58834303 en is gevestigd aan Heliniumweg 10 B (3133AX) te Vlaardingen.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Yilmaz Heftrucks.
 6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Yilmaz Heftrucks.
 7. Producten: De Producten die door Yilmaz Heftrucks worden aangeboden zijn heftrucks, reachtrucks, palletwagens, stapelaars, accu’s en batterijen, toebehoren en overige intern transportmateriaal.
 8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Yilmaz Heftrucks.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Yilmaz Heftrucks en iedere Overeenkomst tussen Yilmaz Heftrucks en een Koper en op elk Product dat door Yilmaz Heftrucks wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Yilmaz Heftrucks aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Yilmaz Heftrucks zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Yilmaz Heftrucks is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Yilmaz Heftrucks gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door Yilmaz Heftrucks gedane Aanbod is vrijblijvend. Yilmaz Heftrucks is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper binnen 14 dagen wordt bevestigd en doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Yilmaz Heftrucks het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Yilmaz Heftrucks gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Yilmaz Heftrucks niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Yilmaz Heftrucks kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Yilmaz Heftrucks zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Yilmaz Heftrucks niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Yilmaz Heftrucks heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
 2. Een Aanbod kan door Yilmaz Heftrucks gedaan worden via de website.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Yilmaz Heftrucks, zal Yilmaz Heftrucks de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen middels een factuur.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Yilmaz Heftrucks daaraan niet gebonden.
 5. Yilmaz Heftrucks is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terug sturen of het transport van het Product zijn voor rekening van Koper.
 7. Producten die wegens (hygiënische redenen, maatwerk e.d.) niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Yilmaz Heftrucks zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Yilmaz Heftrucks het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Yilmaz Heftrucks aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Yilmaz Heftrucks worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Yilmaz Heftrucks zijn verstrekt, heeft Yilmaz Heftrucks het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Yilmaz Heftrucks niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Yilmaz Heftrucks, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Yilmaz Heftrucks kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Yilmaz Heftrucks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Yilmaz Heftrucks is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Yilmaz Heftrucks bekend was. Hieronder wordt tevens verstaan het verwerken van de Overeenkomst door middel van automatische besluitvorming.
 7. Koper vrijwaart Yilmaz Heftrucks voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

 

Artikel 6 – Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Yilmaz Heftrucks of er door andere omstandigheden buiten de macht van Yilmaz Heftrucks enige vertraging ontstaat, heeft Yilmaz Heftrucks recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Yilmaz Heftrucks schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Yilmaz Heftrucks gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door Yilmaz Heftrucks of een externe vervoerder is Yilmaz Heftrucks, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien Yilmaz Heftrucks gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Yilmaz Heftrucks ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien Yilmaz Heftrucks een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
 7. Yilmaz Heftrucks is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Yilmaz Heftrucks is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Yilmaz Heftrucks behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 7 – Verpakking en transport

 1. Yilmaz Heftrucks verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 8 – Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Yilmaz Heftrucks erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Yilmaz Heftrucks te worden gemeld op info@yilmazheftrucks.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Yilmaz Heftrucks op de wijze zoals door Yilmaz Heftrucks aangegeven.
 5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Yilmaz Heftrucks, conform de retour instructies van Yilmaz Heftrucks. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 6. Yilmaz Heftrucks is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Yilmaz Heftrucks te wijten is, zal Yilmaz Heftrucks na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Yilmaz Heftrucks.

 

Artikel 9 – Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Yilmaz Heftrucks geen invloed heeft, kan Yilmaz Heftrucks deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 

Artikel 10 – Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient vooraf te geschieden tenzij anders is overeengekomen in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Yilmaz Heftrucks. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Yilmaz Heftrucks een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Yilmaz Heftrucks gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Yilmaz Heftrucks op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Yilmaz Heftrucks heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Yilmaz Heftrucks kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Yilmaz Heftrucks kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 7 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 7 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Yilmaz Heftrucks zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Yilmaz Heftrucks meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Yilmaz Heftrucks geleverde zaken, blijven eigendom van Yilmaz Heftrucks totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Yilmaz Heftrucks gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Yilmaz Heftrucks zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Yilmaz Heftrucks haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Yilmaz Heftrucks of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Yilmaz Heftrucks zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Yilmaz Heftrucks heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Yilmaz Heftrucks. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Yilmaz Heftrucks zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Yilmaz Heftrucks worden vergoed door Koper.

 

Artikel 12 – Garantie

 1. Yilmaz Heftrucks staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Yilmaz Heftrucks.
 2. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen.
 3. Koper kan slechts een beroep doen op de door Yilmaz Heftrucks gegeven garantie indien Koper volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 4. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt wanneer Koper zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het Product en/of het Product naar het oordeel van Yilmaz Heftrucks verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.

 

Artikel 13 – Lease en financiering

Yilmaz Heftrucks werkt samen met diverse partijen, die diensten aanbieden op gebied van lease en/of financiering van Producten. Koper kan met deze derde bedrijven een financiering ten behoeve van de aankoop van het Product vaststellen en aangaan. Yilmaz Heftrucks is uitdrukkelijk geen partij bij de financieringsovereenkomst en is niet aansprakelijk voor vorderingen die voortvloeien uit een dergelijke overeenkomst.

 

Artikel 14 – Tweedehands producten

 1. Koper zijnde een Bedrijf dient direct na de aanschaf van het Product, het Product te onderzoeken of deze beantwoordt aan de Overeenkomst. Yilmaz Heftrucks geeft uitdrukkelijk geen garantie op de tweedehands producten tenzij anders is overeengekomen. Yilmaz Heftrucks verklaart dat het product naar behoren is getest op het moment dat het product het magazijn verlaat. Koper kan geen rechten ontlenen aan een gebrekkig Product waarvan in het Aanbod de betreffende gebreken zijn vermeld.
 2. Indien Koper een Consument betreft, heeft deze recht op vervanging van het Product indien wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomen zich binnen een termijn van 6 maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van het Product of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Voorgenoemde doet geen afbreuk aan het feit dat Yilmaz Heftrucks niet verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en instructies van Yilmaz Heftrucks op te volgen. De geboden garantie doet geen afbreuk aan het feit dat Yilmaz Heftrucks nooit verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en instructies van Yilmaz Heftrucks op te volgen.
 3. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Yilmaz Heftrucks is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Yilmaz Heftrucks de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van Yilmaz Heftrucks, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Yilmaz Heftrucks te retourneren en de eigendom aan Yilmaz Heftrucks te verschaffen.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Yilmaz Heftrucks, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.

 

Artikel 15 – Onderhoud

 1. Indien overgekomen, zal Yilmaz Heftrucks onderhoud c.q. reparatie verrichten aan het geleverde Product. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Yilmaz Heftrucks zal Koper informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
 2. Koper is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan Yilmaz Heftrucks, waarna Yilmaz Heftrucks overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Yilmaz Heftrucks gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen zoals het in bruikleen stellen van een vervangend product, waarna in overleg met Koper een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 3. Koper is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Yilmaz Heftrucks.

 

Artikel 16 – Gebruiksvoorschriften Producten

Koper van Producten dient de voorschriften en instructies behorende bij het product op te volgen.

 

Artikel 17 – Opschorting en ontbinding

 1. Yilmaz Heftrucks is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Yilmaz Heftrucks bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Yilmaz Heftrucks gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Yilmaz Heftrucks bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Yilmaz Heftrucks op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Yilmaz Heftrucks de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Yilmaz Heftrucks behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 18 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Yilmaz Heftrucks leidt tot aansprakelijkheid van Yilmaz Heftrucks jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Yilmaz Heftrucks in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Yilmaz Heftrucks is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. Yilmaz Heftrucks is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Yilmaz Heftrucks is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. Yilmaz Heftrucks is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. Yilmaz Heftrucks is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Yilmaz Heftrucks staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Yilmaz Heftrucks verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Yilmaz Heftrucks vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Yilmaz Heftrucks binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 19 – Overmacht

 1. Yilmaz Heftrucks is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Yilmaz Heftrucks, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Yilmaz Heftrucks zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Yilmaz Heftrucks en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Yilmaz Heftrucks buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Yilmaz Heftrucks heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Yilmaz Heftrucks haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Yilmaz Heftrucks ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Yilmaz Heftrucks gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 20 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Yilmaz Heftrucks verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

 

Artikel 21 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Yilmaz Heftrucks berusten uitsluitend bij Yilmaz Heftrucks en worden niet overgedragen aan Koper.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Yilmaz Heftrucks rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Yilmaz Heftrucks. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Yilmaz Heftrucks geleverde zaken, dient Yilmaz Heftrucks expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Yilmaz Heftrucks rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 

Artikel 22 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Yilmaz Heftrucks gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Yilmaz Heftrucks de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Yilmaz Heftrucks op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 23 – Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Yilmaz Heftrucks en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@yilmazheftrucks.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Yilmaz Heftrucks de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Yilmaz Heftrucks zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 24 – Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Yilmaz Heftrucks en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Yilmaz Heftrucks heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Yilmaz Heftrucks en Koper worden beslecht de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Vlaardingen, 14 september 2022

 

0
  0
  Winkelmand
  Uw winkelmand is leegTerug naar winkel