Privacy Statement

Privacy Statement Yilmaz Heftrucks

Dit is het privacy statement van M.A. Yilmaz h.o.d.n Yilmaz Heftrucks, hierna: Yilmaz Heftrucks. Yilmaz
Heftrucks is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58834303 en is gevestigd aan
Heliniumweg 10 B (3133AX) te Vlaardingen. In dit document wordt uitgelegd hoe Yilmaz Heftrucks
omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens
betracht Yilmaz Heftrucks de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikmaakt van de diensten van Yilmaz Heftrucks, verstrekt u zelf een aantal
persoonsgegevens aan Yilmaz Heftrucks, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van
de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Yilmaz Heftrucks verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
● Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
● Bedrijfsgegevens, waaronder btw-nummer en KvK-nummer;
● Afwijkend afleveradres;
● Financiële gegevens;
● Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

 

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Yilmaz Heftrucks verwerkt worden, hebben ten doel om:
● contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de
uitvoering daarvan;
● haar diensten te kunnen uitvoeren;
● haar dienstverlening te verbeteren;
● betalingen te kunnen verrichten;
● wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;
● marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website
door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
● nieuwsbrieven te kunnen versturen;
● met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor
zover dit noodzakelijk is.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen:
(i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de
betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Yilmaz Heftrucks
worden persoonsgegevens verwerkt. Yilmaz Heftrucks verwerkt uitsluitend gegevens die Yilmaz
Heftrucks noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de
(persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het
verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Yilmaz Heftrucks bent aangegaan. Ook
kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website
https://www.yilmazheftrucks.nl/ indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De
diensten die Yilmaz Heftrucks biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet
volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens
uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door
computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. De
betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij verstrekt en die ten tijde van de
geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te
zijn, komt de schade ten gevolge hiervan voor rekening en risico van de betrokkene. Hieronder wordt
tevens verstaan het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van de overeenkomst.

Bewaartermijn

De door Yilmaz Heftrucks verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en
regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden
de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden
niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

Yilmaz Heftrucks deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de
uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen
persoonsgegevens verkocht. Op Yilmaz Heftrucks kan een wettelijke verplichting rusten om
persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden
hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden
zijn:
● De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De
categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.
● De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
● De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
● Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
● Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
● Ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Yilmaz Heftrucks neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande,
rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context
en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de
rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op
het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Jonger dan 16 jaar?

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken
van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan
belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u
hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten
tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw
gegevens.

E-mail nieuwsbrief en andere marketing mails

U kunt zich via de website registreren voor een nieuwsbrief en/of voor andere commerciële aanbiedingen.
Wanneer u zich registreert, dan vraagt Yilmaz Heftrucks toestemming om uw e-mailadres te verwerken
met als doel uw marketing e-mails te sturen met daarin de meest recente informatie over producten en
diensten, speciale aanbiedingen en marketingcampagnes. U ontvangt alleen marketing e-mails wanneer
u daartoe toestemming heeft gegeven.

Uw toestemming omvat ook uw goedkeuring van het feit dat Yilmaz Heftrucks de inhoud van marketing e-
mails kan personaliseren in overeenstemming met uw behoeften en belangen op basis van een
eventueel gebruikersprofiel dat voor u is gecreëerd.

Uw toestemming voor het verzenden van marketing e-mails kunt u op elk gewenst moment intrekken
door te klikken op “Uitschrijven” onderin marketing e-mail. Het intrekken van de toestemming is niet van
invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voorafgaand aan het intrekken van de
toestemming.

 

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
● Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw
persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de
verwerking daarvan.
● Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
● Recht op gegevenswissing;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende
persoonsgegevens te verkrijgen.
● Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Neem hiervoor contact op met Yilmaz Heftrucks.
● Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft
aan Yilmaz Heftrucks, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen
om deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een derde. Een betrokkene kan
Yilmaz Heftrucks ook de opdracht geven om deze gegevens rechtstreeks aan een derde over te
dragen.
● Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband
houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende
persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Yilmaz Heftrucks
staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden

en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of
onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Yilmaz Heftrucks met uw persoonsgegevens omgaat, of
een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-
mail via info@yilmazheftrucks.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt
Yilmaz Heftrucks u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en
MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Yilmaz Heftrucks zal
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor
contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen Privacy Statement

Yilmaz Heftrucks kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente
versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het
nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop Yilmaz Heftrucks reeds verzamelde
gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt Yilmaz Heftrucks u per e-mail daarvan op de
hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 15 september 2022.

0
    0
    Winkelmand
    Uw winkelmand is leegTerug naar winkel